Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Gminy Hajnówka. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Gminy Hajnówka.

Urząd Gminy Hajnówka oświadcza, że respektując prawo do prywatności i nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikację użytkownika.

Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Urząd Gminy Hajnówka nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji na stronach WWW lub do których odnośniki prowadzą przez Stronę.

Wprowadzenie odnośnika na Stronie Urzędu Gminy Hajnówka nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Urzędu Gminy Hajnówka za treść docelowej strony WWW.