minister rolnictwa

Warszawa, 24 sierpnia 2023 r.

znak sprawy: DPB.kj.071.2.2023


Dotyczy: płatności dla małych gospodarstw


Szanowni Państwo Wojewodowie,
do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z uwagi na krótki termin, jaki pozostał na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania tego wsparcia, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie w upowszechnieniu informacji na temat tego programu.


Poniżej przekazuję informacje do wykorzystania w przedmiotowym zakresie.
W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana rolnikom:

 • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
 • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo).
Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane z produkcją.


Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:

 • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
 • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowoklimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.


W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy - zamiast tego - otrzymanie płatności
dla małych gospodarstw.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023


Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw w kampanii 2023 r. jest odpowiedzią na zgłaszane trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania wsparcia bezpośredniego na nowych zasadach. Dzięki tej płatności gospodarstwa najmniejsze (do 5 ha), a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie. Te gospodarstwa zyskają dodatkowy rok na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (w szczególności z ekoschematami).


Z wyrazami szacunku
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Robert Telus

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (PDF 131KB)

rodzina zastępcza

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, pok. Nr 2, tel. 858767478, 856823642.

Rodzinę zastępczą niezawodową  tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których Sąd umieścił dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, niebędący  wstępnymi (dziadkami) lub rodzeństwem dziecka.

logo ugh

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Hajnówka a także wszystkich Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego !

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

Projekt Strategii:

projekt_Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego.pdf

ekopraktyki

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Ukończone inicjatywy powinny się przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma również na celu popularyzację właściwych zachowań ekologicznych do prostego zastosowania w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu, opartych przede wszystkim na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów naturalnych.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.

 

Zgłoszenia do konkursu
Formularz, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w następujący sposób:

 1. uzupełnić dane wymagane w Części I Formularza;

 2. opisać zgłaszaną do konkursu inicjatywę ekologiczną w środowisku lokalnym w Części II Formularza;

 3. wydrukować uzupełniony i kompletny Formularz i podpisać go własnoręcznym podpisem przez Przedstawiciela Uczestnika w wymaganych miejscach Formularza, tj. w Części I oraz w Części III, a następnie zeskanować do pliku w formacie PDF (opcjonalnie dopuszczalne jest podpisanie Formularza w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

 4. przesłać podpisany Formularz wraz ze zdjęciem lub zdjęciami, o których mowa w § 5 ust. 4, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do zgłoszenia należy również dołączyć uzupełniony i podpisany Formularz w pliku Word.

Wszystkie pliki do pobrania znajdują się na dole strony.

Nagrody

 1. Pierwsze miejsce – 10 000 zł
 2. Drugie miejsce – 7 000 zł
 3. Trzecie miejsce – 4 000 zł

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo do pięciu wyróżnień dla prac konkursowych w postaci nagród pieniężnych w wysokości 1 000 zł.

E-book „Lokalne Ekopraktyki”

Na podstawie zgłoszeń konkursowych laureatów zostanie opracowany e-book „Lokalne Ekopraktyki”, opisujący najlepsze zrealizowane inicjatywy. Zbiór ten, przygotowany w wersji elektronicznej i udostępniony do wykorzystania, stanowić będzie inspirację oraz wzór do naśladowania dla innych organizacji lokalnych oraz osób indywidualnych.

Harmonogram konkursu:

 • ogłoszenie konkursu – 7 sierpnia 2023 r.
 • ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 8 września 2023 r.
 • ogłoszenie wyników – do 2 października 2023 r.

Kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. kom.: 797 923 351 (czynny w dni robocze w godz. 8-16)

Materiały

Regulamin konkursu Lokalne Ekopraktyki 2023 pdf 0.30MB

Formularz zgłoszeniowy docx 0.11MB

 

ekopraktyki