!!! UWAGA !!!

SZANOWNI PAŃSTWO, w związku z przybywaniem do gminy Hajnówka coraz większej ilości uchodźców z Ukrainy  PRZYPOMINAMY, że na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji ilości osób zamieszkujących nieruchomość (art.6m ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana lub w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Koszt odbioru odpadów komunalnych musi być ponoszony przez wszystkich wytwarzających odpady, a nie wyłącznie przez część mieszkańców naszej gminy!

 

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z ilości wytworzonych odpadów oraz zgłoszonych osób w deklaracji.

Mieszkańcu - nie czekaj na wezwanie - już dziś zaktualizuj informacje zawarte w deklaracji podając liczbę aktualnie zamieszkujących osób. Deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 45, przesłać pocztą bądź za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 10 ust.2b cytowanej  wyżej ustawy kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa rzetelnie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny. Zgodnie z art.24 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.281) grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 zł.

 

Zasady segregacji w języku ukraińskim (PDF 535KB)