Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z wejściem w nowy okres programowania prowadzimy prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Dokument, który obecnie przygotowujemy nakreśli główne kierunki rozwoju obszaru LGD „PB” do roku 2027. Spotkania przeprowadzone będą w celu pozyskania informacji pozwalających trafnie określić kierunki rozwoju i obszary wsparcia, jakie należy uwzględnić w opracowywanej strategii.

Serdecznie zapraszamy na spotkania, by wspólnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027, w największym stopniu dopasowaną do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.

 

Planowany przebieg spotkania:

  1. Informacje o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) i przebiegu prac nad strategią.
  2. Prezentacja wniosków z diagnozy obszaru w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzennym i analizy SWOT. Zebranie opinii i uwag dotyczących diagnozy i analizy SWOT.
  3. Identyfikacja celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów.
  4. Wypracowanie odnośnych planowanych działań w odniesieniu do wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów: plan działania wraz z przedsięwzięciami, wskaźnikami produktu i rezultatu.
  5. Przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego problemów rozwojowych i potrzeb.
  6. Konsultacje indywidualne.
  7. Zakończenie – ustalenie dalszego harmonogramu spotkań konsultacyjnych.

 

Termin i miejsce spotkania:

26.04.2023r. godz. 10:00, Sala nr 12 UM w Hajnówce

17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1.

 

zaproszenie na konsultacje dla ngo