Szanowni Państwo,

Statystyka publiczna przez cały rok przeprowadza badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach domowych. Realizują je ankieterzy, będący pracownikami urzędów statystycznych, poprzez bezpośredni kontakt z respondentami lub telefonicznie.

Dane zebrane w badaniach są ważne dla każdego mieszkańca naszego Kraju, gdyż stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania. Służą do analiz statystycznych, na ich podstawie powstają opracowania dotyczące różnych dziedzin życia.

Niezwykle ważne jest, by dostarczane informacje były wiarygodne, rzetelne i wysokiej jakości. Uczestnictwo w badaniach jak największej liczby wylosowanych gospodarstw domowych jest kluczowe dla ich efektywności. Dlatego zależy nam, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonych badaniach. W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w rozpowszechnieniu informacji o prowadzonych badaniach ankietowych wśród mieszkańców naszego regionu poprzez opublikowanie przygotowanej przez nas infografiki wraz z krótką informacją na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Państwa Urzędu.

Badania ankietowe realizowane są z różną częstotliwością – w sposób ciągły, kwartalnie, dwa lub raz w roku, w odstępach kilkuletnich. Zależy nam na tym, aby respondenci otrzymywali informacje o aktualnie prowadzonych badaniach ankietowych. Dlatego chcielibyśmy przygotowywać infografiki wraz z krótkimi informacjami cyklicznie i przesyłać je do Państwa z prośbą o ich rozpowszechnienie.

Dziękując za dotychczasową współpracę, liczymy na Państwa wsparcie.
Z poważaniem,
Ewa Kamińska-Gawryluk
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku

 

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Ankieterzy statystyczni – pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

marzec2023