Zarządzenie nr 530/2023

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 24 lutego 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków  na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) w zw. § 3 ust. 2 pkt 2 Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Uchwały Nr XXXIV/279/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka, zarządzam co następuje:

 

 § 1. 1. Gmina Hajnówka ogłasza nabór wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  1. Wzór wniosku obowiązującego w naborze stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. 1. Zakres dotacji samorządowej na nakłady niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, określone zostały w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków.

  1. Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.

§ 3. Wnioski, o których mowa w § 1 należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w terminie do dnia 10 marca 2023 r.  w godzinach pracy Urzędu.

§ 4. 1. Złożone wnioski zostaną poddane analizie przez powołaną w tym celu komisję.

  1. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w ramach programu do Banku Gospodarstwa Krajowego przez Gminę.

§ 5.Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Hajnówka.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Hajnówka

mgr Lucyna Smoktunowicz

 

Wniosek do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Hajnówka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Hajnówka - załącznik do Zarządzenia Nr 530/2023 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 lutego 2023 r.