Dnia 28 lutego złożono wniosek o przyznanie dofinansowania dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W przedsięwzięciu udział zadeklarowało ponad 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Hajnówka. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to wrzesień 2020 r. Łączna wartość pomocy, o którą ubiega się Gmina Hajnówka to 1 997 114,00 zł. Zgodnie z komunikatem instytucji organizującej konkurs z dnia 2 marca 2020 r. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 109 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 134 mln zł przy budżecie konkursu wynoszącym 30 mln zł.

Dnia 3 marca opublikowano listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach naboru „Groby i cmentarze wojenne w kraju” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na liście znajduje się przedsięwzięcie „Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie. Wartość przyznanej pomocy to 6551,00 zł, jednak nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Dnia 24 marca 2020 r. powzięto informację o zakończeniu oceny formalnej oraz ekologiczno – technicznej przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Hajnówka”. Obecnie wniosek znajduje się na etapie negocjacji mających na celu ustalenie ostatecznych warunków umowy (uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego, okresów wypłat, zakresu rzeczowego, efektu rzeczowego i ekologicznego oraz sposobu ich udokumentowania). Wniosek został złożony w dniu 19 grudnia 2019 r.

Podziękowania dla Pana Sołtysa Sołectwa Puciska Jarosława Michalczuka, dzięki którego uwadze o trwającym naborze mogliśmy złożyć wniosek w terminie.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz