Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3334/1/2022  z dnia 31.01.2022r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiotem projektu jest modernizacja , doposażenie serwerowni, dostawa stacji roboczych, usługi doradcze oraz przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST.

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do  skutecznej realizacji zadań publicznych. Projekt przyczyni się do niwelowania negatywnych skutków społecznych i gospodarczych wywołanych przez wystąpienie pandemii COVID-19 w latach 2020/21.

Termin realizacji projektu: 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu jednak nie później niż do 30-09-2023 r.

Wartość projektu: 114 502,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

cyfrowa gmina

cyfrowa gmina logo