W dniu 11 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Hajnówce Wójt Lucyna Smoktunowicz podpisała umowy na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową” w Dubiczach Osocznych. Wykonawcą części I zamówienia (rozbudowa i przebudowa) będzie PUK Sp. z o.o. w Hajnówce, natomiast części II (wyposażenie obiektu) P.H.U. „SOBEX-NOWY” w Hajnówce.

W dniu 13 marca 2019 r. nastąpiło przekazanie terenu pod przebudowę. W ramach przedsięwzięcia planowane są roboty budowlane, instalacyjne oraz zakup wyposażenia. Zaadaptowany obiekt będzie miejscem realizacji działań o charakterze aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.

Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 447.932,75 zł. Dofinansowanie jakie uzyskała Gmina Hajnówka wynosi 95% wartości kosztorysowej złożonego projektu.

Od dnia 18 marca 2019 r. rozpoczęły się już pierwsze prace i uzgodnienia. Zakończenie robót planuje się na 15 sierpnia 2019 r.

kis 20190318

dubicze osoczne tablica