Wykaz

zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018r.

 

19.03.2018 r.  podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. 
26.03.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych tj. z firmą: SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok. W miesiącu wrześniu 2018r. roboty zakończono. Wybudowano kolektory słoneczne dla 41 budynków mieszkalnych i 8 szt. Instalacji fotowoltaicznych na ogólną wartość robót 742 390 zł.
30.03.2018 r. zakupiono pług do ciągnika do równania dróg za 2500 zł.
13.04.2018 r. podpisano umowę na dostawę 3500 m3 żwiru do remontu dróg gminnych,
13.04.2018 r. zakupiono 10 ton masy asfaltowej na zimno do remontu dróg,
30.04.2018 r. wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Cegielnianej w Dubinach i w Starym Berezowie na wartość 88 100 zł.
16.05.2018 r.  wybudowano 3 lampy oświetleniowe po jednej w Sacharewie, Podtrościńcu i w Dubinach na ul. Łąkowej na wartość 4 428 zł.
15.06.2018 r.  podpisano Umowę na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029, opracowywanie programu na ukończeniu.
15.05.2018 r. prowadzono prace przy zadaniu „Utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Mochnatem wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej”, 12.07.2018r zakończono prace.
19.06.2018 r.  przeprowadzono roboty drogowe przez firmę BUDOMOST Sp. z o.o. w Białymstoku przy naprawie uszkodzonych miejsc na drogach asfaltowych na terenie gminy, wartość robót ok. 150 tys. Zł,
19.07.2018 r. wykonano utwardzenie placu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Czyżykach,
01.08.2018 r. wymieniono na nowe deskowanie ławek przy placu świetlicy wiejskiej w Mochnatem i Trywieży,
08.2018r. opracowano dokumentacje projektowe na przebudowę następujących dróg gminnych: Dubiny – Lipiny, ul. Łąkowa w Dubinach – 4 odcinki, ul. Torowa w Dubinach , Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)
08.08.2018 r. podpisano umowę z STW Andrzej Kiryluk ul. Wiejska 1 17-200 Hajnówka na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka - etap I” – roboty rozpoczęto,
13.08.2018 r.

zakupiono i przekazano dla OSP Orzeszkowo specjalistyczny sprzęt pożarniczy. Zakupu dokonano przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 4.630,95 zł. Ogólna wartość zakupu: 7.718,25 zł.

20.08.2018 r.

zakupiono i przekazano dla OSP Nowokornino sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zakupu dokonano przy współfinansowaniu UMWP w kwocie 9.000,00 zł. Ogólna wartość zakupu: 9.426,72 zł.

31.08.2018 r.  

podpisano umowę z Konsorcjum firm: 1) Zakład Handlowo-Usługowy Anatol Panasiuk, ul. Ogrodowa 58, 17-200 Hajnówka – Lider 2) PRO-BRUK Rafał Komar, Makówka 47, 17-210 Narew – Partner na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) - etap I”. Roboty rozpoczęto dnia 20.09.2018r.

24.08.2018 r. wybudowano wiatę na placu świetlicy wiejskiej w Lipinach,
24.08.2018r. wykonano roboty związane z budowa podjazdu wraz z chodnikiem do „małego” garażu OSP Mochnate. Wykonano 120 m2 nawierzchni na wartość 17.072,40 zł. Współfinansowanie ze środków Komendanta Głównego PSP w wysokości 9.500,00 zł
 

27.08.2018r.

 

wykonano zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka” , tj. CDD POLSKA Mirosław Sadowski ul. Fabryka Chemiczna 14 17-200 Hajnówka, Planowany termin podpisania umowy 31.08.2018 r. Zadanie obejmuje odbiór i utylizację zdjętego azbestu z 20 posesji,

21.09.2018 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej 108571B ul. Torowa w Dubinach – etap I” – otwarcie ofert 08.10.2018 r. Ze względu na wysokie ceny ofertowe przetarg unieważniono.
24.09.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach”, otwarcie ofert nastąpi 09.10.2018 r.
24.09.2018 r. prowadzony jest remont pomieszczeń budynku w Nowosadach 132 w celu przystosowania pomieszczeń do 2 mieszkań socjalnych. Jedno mieszkanie wyremontowano i jest zamieszkałe, drugie jest w kapitalnym remoncie.
19.10.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach” Planowany termin zakończenia robót to 14.12.2018r.
31.10.2018 r. wybudowano małe siłownie w miejscowościach Stare Berezowo i Puciska przy udziale środków finansowych UE.
20.11.2018 r. podpisano umowę na kwotę dotacji w wysokości 24 780 zł i realizowana jest                  dostawa sprzętu oraz wyposażenia do jednostek OSP z terenu gminy w ramach               środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej                         – Funduszu Sprawiedliwości.
27.11.2018 r. przebudowano i dokonano odbioru końcowego robót przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej).
30.11.2018 r. zakończono realizację dostawy urządzeń sprzętu ratownictwa i pożarniczego zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Dnia 13.12.2018r. przekazano zakupiony sprzęt do jednostek OSP Mochnate, Nowokornino i Orzeszkowo,
05.12.2018 r.

podpisano umowy z Wykonawcami usług – odśnieżania dróg gminnych na okres zimowy 2018 – 2019r. Na terenie Gminy Hajnówka odśnieżać będzie 3 ciągniki z pługami w tym: 1 ciągnik własny gminy i 2 ciągniki wynajęte. Rejony: Nowokornino – ciagnik gminny, rejon Dubiny – Owerczuk Norbert, rejon Orzeszkowo i Mochnate – Golonko Roman.  

14.12.2018 r. zakończono roboty drogowe przy przebudowie drogi wewnętrznej – ul.                          Łąkowa w Dubinach i zgłoszono roboty do odbioru końcowego. Roboty  odebrano dnia 27.12.2018r.
28.12.2018 r. trwają prace projektowe związane z przebudową ulicy we wsi Nowoberezowo na odcinku od drogi woj. Nr 689 do końca zabudowań wsi wraz z odwodnieniem terenów przyległych. Inwestorem zadania jest ZDP w Hajnówce, Gmina uczestniczy w finansowaniu projektu w wysokości 50% kosztów.