Gmina Hajnówka zakończyła realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0924/20 pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.

W projekcie wzięło udział 83 grantobiorców, którym wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 1 412 345,32 zł.

Całkowita wartość projektu: 1 950 779,13 zł.

Kwota dofinansowania: 1 423 524,17 zł.

logo projekt