stypendia

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.

moje stypendium

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów naukowych i artystycznych oraz zdobywanie wysokich osiągnięć w karierze sportowej. Liczni absolwenci marzą o lepszym starcie na rynku pracy i podnoszeniu swoich kompetencji. Odpowiedzią na te marzenia są stypendia.
Tak, stypendia!

narodowe czytanie

W dniu 3 września 2022r. odbyła się XI edycja Narodowego Czytania. Na zaproszenie Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz uczestniczyła w tak pięknej akcji, jaką jest czytanie.

list

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Szanowni Samorządowcy,

zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży na mądrych, dobrych ludzi i prawych Polaków. Ta odpowiedzialna misja obejmuje wyposażenie uczniów w rzetelną, obiektywną wiedzę z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i społecznych, rozwój ich umiejętności poznawczych oraz ukształtowanie systemu wartości moralnych i patriotycznych. Często stawiamy pytanie, a szczególnie czynimy to u progu nowego roku szkolnego, jakie drogi najskuteczniej prowadzą do realizacji tych celów. Wszystko w tym procesie jest ważne - programy, podręczniki, warunki nauki i wyposażenie szkół, ale - mimo łatwiejszego niż kiedykolwiek  dostępu do informacji - nic nie jest w stanie zastąpić roli nauczyciela. Dlatego powinniśmy otaczać nauczycieli i wychowawców szacunkiem, by ich autorytet był wzorem i przewodnikiem dla młodych ludzi.

Minister Rozwoju i Technologii informuje, że z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.