Zarządzenie Nr 600 / 2023
Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 15 września  2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

 

Zarządzenie Nr 600 / 2023 Wójta Gminy Hajnówka - do pobrania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Załącznika do uchwały Nr XLIII/189/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.).   

                                                                                                            

Wójt

Lucyna Smoktunowicz

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Hajnówka

Nr 600/2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

 • 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 571 z późn. zm.),

2) organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) gminie - należy przez to rozumieć Gminę  Hajnówka,

4) działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy,

5) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile obejmują zadania Gminy Hajnówka,

6) programie współpracy - należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.".

Rozdział 1.
Cel główny i cele szczegółowe "Programu"

 • 2. 1.  Głównym celem współpracy Gminy Hajnówka  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego, w realizacji zadań własnych gminy, w tym zadań publicznych ujętych w wieloletnich programach strategii długookresowych.
 1. Cele szczegółowe:

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy,

2) wzmocnienie pozycji organizacji działających na terenie Gminy,

3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,

4) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi,

5) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozdział 2.
Zasady współpracy

 • 3. Niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wzorem lat ubiegłych realizowana ona będzie na zasadach:

1) pomocniczości - polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych,

2) suwerenności stron - oznaczającej, że Gmina i organizacje pozarządowe podejmując współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie,

3) partnerstwa - oznaczającej, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach,

4) efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu Gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągania możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji i jawności - zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

Rozdział 3.
Zakres przedmiotowy

 • 4. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,

2) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania,

3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.

Rozdział 4.

Formy współpracy

 • 5. Współpraca gminy Hajnówka w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy.
 • 6. Do współpracy o charakterze finansowym należy:

1) zlecenie realizacji zadań publicznych poprzez:

 1. powierzenie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,
 2. wspieranie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 • 7. Formy współpracy pozafinansowej:

1)  wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i zakresie współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, a w szczególności o:

 1. projekcie budżetu Gminy na dany rok i zadaniach przewidzianych do realizacji na jego podstawie,
 2. zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy,
 3. konsultowanie projektów aktów normatywnych rady w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
 4. zapraszanie na sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji organizacji zainteresowanych problematyką ich działalności statutowej,
 5. tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, składających się z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Hajnówka oraz organizacji pozarządowych do rozpatrzenia określonych problemów. Ustalenie strategii i sposobów wspólnego działania bądź podjęcie określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego,

2) promowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych poprzez zapraszanie do udziału w posiedzeniach organów gminy, informowanie społeczeństwa o udziale tych organizacji w pracach na rzecz Gminy w lokalnych gazetach, publikacjach, tablicach informacyjnych,

   3) wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz społeczności Gminy,

   4) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu i wsparcia technicznego.

 

Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne

 • 8. Zadania publiczne Gminy, realizowane przy udziale organizacji pozarządowych obejmują następujące sfery:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji, ochrony i promocji zdrowia obejmującej:

 1. przeciwdziałanie patologii społecznej,
 2. profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie narkomanii HIV/AIDS oraz nikotynizmowi,
 3. prowadzenie edukacji zdrowotnej, profilaktyki dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dotyczące:

 1. wspierania aktywnych form rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem,
 2. stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce,
 3. wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
 4. aktywizacji zawodowej, zatrudniania i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych,
 5. organizowania różnych form wspierania rodzin z dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną,

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie obejmujące:

 1. organizację spotkań, seminariów dotyczących historii gminy i regionu,
 2. organizację konkursów przedmiotowych,
 3. wydawanie publikacji informacyjnych,
 4. wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 5. działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy poprzez udzielanie pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,

4) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:

 1. propagowanie aktywności twórczej artystów amatorów na terenie Gminy,
 2. organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających istotne znaczenie dla kultury gminy (np. promocja gminy )
 3. ochronę i popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionów w tym zbiorów bibliotecznych, ochrony zabytków, wartości duchowych oraz walorów artystycznych muzyki sakralnej.
 4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie tożsamości narodowej, polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. organizację integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych.

5) kultury fizycznej i turystyki obejmującej następujące działania:

 1. organizowanie przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia dzieci i młodzieży oraz osób pełnoletnich poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu, mających na celu przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywek ligowych, turniejach i zawodach
 2. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców gminy,
 3. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 4. organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego,
 5. nowatorskie i innowacyjne projekty mające na celu upowszechnianie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w ramach których przewiduje się:

 1. organizację konkursów o przyrodzie oraz działalności w zakresie estetyki Gminy,
 2. realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody oraz ochronę zwierząt,

7) promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy poprzez kształtowanie aktywnych grup docelowych poradnictwa życiowego i terapii oraz wyrównywania szans w dostępie do informacji, usług i poradnictwa.

Rozdział 6.
Okres realizacji "Programu"

 • 9. Roczny Program współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Rozdział 7.
Wysokość środków planowanych na realizację "Programu"

 • 10. Na realizację Programu w 2024 r. planuje się przeznaczyć 5.000,00 zł.

 

Rozdział 8.
Sposób realizacji "Programu"

 • 11. 1. Realizacja zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecenia.
 1. Konkursy dotyczące realizacji zadań ogłasza Wójt Gminy Hajnówka. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.
 2. Ogłoszenie o konkursie może nastąpić pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie Gminy Hajnówka środków finansowych na realizację zadania.
 3. Informacja o otwartym konkursie ofert zostanie zamieszczona:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie;

3) na stronie internetowej Gminy www.gmina-hajnowka.pl.

 1. Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, Wójt Gminy Hajnówka może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie art. 19a ustawy, pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie Gminy środków finansowych. Nabór wniosków w trybie art. 19a ustawy będzie prowadzony przez okres obowiązywania niniejszego Programu lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie.
 2. 6. Zasady kontroli wykonania powierzonego zadania oraz składania sprawozdań określają umowy zawarte

z organizacjami pozarządowymi.

 

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji "Programu"

 • 12. 1. Ocena realizacji Programu następuje w oparciu o następujące mierniki:

1) Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach;

2) Liczba organizacji uczestniczących w otwartych konkursach ofert;

3) Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych;

4) Liczba organizacji korzystających z dotacji po raz pierwszy;

5) Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy dla organizacji

pozarządowych na realizację zadań publicznych;

6) Liczba podmiotów, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań

publicznych z pominięciem konkursów ofert (art. 19a ustawy);

7) Analiza pozafinansowych form współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 1. Sprawozdanie z realizacji "Programu" Wójt Gminy przedłoży Radzie oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do 31 maja 2025 roku.

 

Rozdział 10.
Sposób tworzenia "Programu" oraz przebieg konsultacji

 • 13. 1. Przygotowanie Programu obejmuje realizację następujących działań:

1) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,

2) skierowanie projektu Programu do konsultacji za pomocą pisemnego przyjmowania uwag i wniosków na formularzu zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

3) rozpatrzenie opinii, uwag i propozycji złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty podczas konsultacji,

4) przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu uwzględniającego wynik konsultacji,

5) podjęcie przez Radę Gminy uchwały przyjmującej Program.

 

Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 • 14. 1.W celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert Wójt Gminy Hajnówka powołuje zarządzeniem Komisję Konkursową i jej Przewodniczącego.
 1. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele organu wykonawczego,

2) reprezentant organizacji pozarządowych.

 1. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. Komisja konkursowa działa w oparciu o zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
 4. Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert.
 5. Komisja może prosić o złożenie, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, niezbędnych w jej ocenie do zaopiniowania oferty.
 6. Komisja opiniuje oferty w kolejności losowej, przyznając punkty wg kryteriów wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy.
 7. Po zakończeniu opiniowania złożonych ofert Komisja tworzy ranking ofert według ilości uzyskanych punktów.
 8. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

b) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,

c) liczbę złożonych ofert,

d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w Ustawie i ogłoszeniu o konkursie,

e) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w Ustawie i ogłoszeniu o konkursie lub zgłoszonych po terminie,

f) oceny Komisji,

g) ranking ofert,

h) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

i) podpisy wszystkich członków Komisji.

 

11. Protokół z przebiegu opiniowania ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Hajnówka.

 1. Wójt Gminy Hajnówka dokonuje wyboru ofert oraz podejmuje decyzję o wysokości przyznanych środków .
 2. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 12
Postanowienia końcowe

 • 15. Zmiany niniejszego "Programu" wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.