że w dniu 21 lipca 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się ASF”, następującej treści:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w chwili obecnej prowadzone są prace mające na celu zmianę, wskazanego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz.U. poz. 679, z późn. zm.), terminu przewidzianego dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na:

  1. dostosowanie gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie;

  2. złożenie do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce płożenia gospodarstwa oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. ww. termin upłynął z dniem 10 lipca 2016 r.

Planuje się, że nowy termin na dostosowanie gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji lub złożenia ww. oświadczenia przez posiadacza zwierząt utrzymującego świnie upłynie z dniem 10 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że oświadczenia o niespełnieniu wymagań dotyczących bioasekuracji złożone przez posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie od dnia 11 lipca 2016 r. do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018, będą uznane za złożone w terminie.

Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Hajnówka w najbliższym czasie konieczna będzie zmiana obszarów wyznaczanych w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a co za tym idzie na określonych obszarach zaostrzeniu ulegną warunki na jakich możliwe będzie przemieszczanie świń, w tym przemieszczanie świń do rzeźni ”.

Informacja o przemieszczaniu świń do rzeźni w obszarze zagrożonym, objętym ograniczeniami i ochronnym – do pobrania na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl lub w siedzibie Urzędu pok. nr 37.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka, dnia 22.07.2016r.